Samarbeidspartnere: 

 


 

 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revidert mars 2020

LOVER

§ 1 FORMÅLSPARAGRAFEN.

Ledd 1: AMERICAN CAR CLUB, Trondheim, Norway, skal være et forum for personer med spesiell interesse for amerikanske biler. (Definisjon av spesiell interesse: interesse som er i samsvar med formålsparagrafens intensjoner).

Ledd 2: Klubben skal ha som mål å fremme kameratskapet, medlemmenes trivsel og felles hygge, og den skal være et sted hvor man kan møte likesinnede personer og utveksle erfaringer samt opplysninger angående kjøretøyene.

Ledd 3: Klubben skal arbeide for å utvikle medlemmenes kjøreferdigheter, heve kjøretøyenes standard og fremme trafikksikkerheten.

Ledd 4: Klubben skal se det som en oppgave å utvide medlemmenes kjennskap til kjøretøyene, deres tekniske spesifikasjoner, virkemåte og forbedringsmuligheter, samt drive en informasjons- sentral omkring reparasjons-, utstyrs-, og reservedelemuligheter.

Ledd 5: Klubben skal legge vinn på å skape gunstige samarbeidsformer med utstyrs- og deleleverandører i inn- og utland, samt andre klubber med lignende virksomhet.

Ledd 6: Klubben skal ta sikte på å utbre allmenn kjennskap til amerikanske biler i Norge, arbeide for å utvide mulighetene til å importere slike biler og fremme interessen for dem blant det brede publikum.

NB! Forandringer av formålsparagrafen som går i strid med dens intensjoner slik de er skissert i disse seks ledd, kan ikke gjøres.

 

§ 2 MEDLEMSKAP

1. INNMELDING

A. Alle personer som stiller som stiller seg positiv til formålsparagrafens intensjoner, og er villige til å gjøre en innsats for klubben, kan søke om medlemskap. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle om søknaden skal innvilges. Styret kan legge søknaden til side inntil 6 mnd. fra den dato det søkes.

B. Et eventuelt avslag kan av 3 av klubbens stemmeberettigede medlemmer ankes inn for Medlemsmøtet med minst tre dagers forhåndsvarsel. For at saken skal kunne avgjøres, må minst halvparten av alle stemmeberettigede medlemmer være representert. Saken avgjøres da med alminnelig flertall. Avstemningen skal foregå skriftlig, og personen saken gjelder kan ikke være tilstede.

C. Søkere som har fått sin søknad avslått av styret, kan ikke søke på nytt før minst 6 mnd. er gått fra den dato søknaden ble avslått. Søkere som har fått avslag også fra Medlemsmøtet, kan ikke søke på nytt før minst 12 mnd. er gått fra den dato søknaden ble behandlet der.

D. Søkere som har fått sin søknad avslått, har samme rettigheter ovenfor klubben som andre ikke[1]medlemmer såfremt styret ikke har spesielle innvendinger imot dette. I så fall må dette gjøres kjent for søkeren og de øvrige medlemmer.

E. Medlemmer har plikt til å hjelpe til ved klubbens arrangement kfr. § 2.1.A. Hvis et medlem ikke kan stille, kan medlemmet selv skaffe en erstatter alternativt betale et gebyr hvor beløpet er fastsatt av styret for gjeldende arrangement. Hvis dette misligholdes kan medlemmet ekskluderes i henhold til § 2 punkt 3. Ved gyldig varslet fravær faller dette bort.

F. Medlemskontingenten fastsettes av det sittende styre.

G. Medlemskapet følger kalenderåret, og gjelder fra januar t.o.m. desember. Personer som tas opp som medlem i perioden juli t.o.m. desember, betaler halv kontingent for innmeldelsesåret.

H. Et hovedmedlem kan søke om familiemedlemskap for barn under 18 år og ektefelle/samboer, kfr. §2.1.A. Familiemedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett. Et familiemedlemskap følger hovedmedlemskapet, og kan ikke fornyes hvis hovedmedlemmet melder seg ut, eller blir ekskludert.

I. En person som er under 18 år kan søke om å bli tatt opp som juniormedlem kfr. § 2.1.A. Søknad om juniormedlemskap må underskrives av en av søkerens foresatte. Juniormedlemmer har møte- og talerett, men ikke stemmerett.

 

2. UTMELDING

A. Utmelding rettes skriftlig til styret eller muntlig hvis minst tre styremedlemmer er tilstede.

B. Medlemmer som melder seg ut eller blir ekskludert fra klubben, har ikke krav på å få refundert noe av de midler som de eventuelt har skutt inn såfremt ikke spesiell avtale om dette er inngått skriftlig.

 

3. EKSKLUDERING

A. Medlemmer som ikke betaler kontingent til fastsatt tid, motarbeider formålsparagrafens intensjoner eller ved sin oppførsel skader klubbens renommé utad, kan ekskluderes av styret. Ekskluderingen skal gjøres kjent for de øvrige medlemmer.

B. Ekskluderingen kan av tre –3- stemmeberettigede medlemmer ankes inn for Medlemsmøtet. Saken blir da å behandle som under § 2, ledd 1, punkt B.

C. Medlemmer som er blitt ekskludert, kan ikke søke om nytt medlemskap før 18 mnd. er gått fra den dato ekskluderingen fant sted.

D. Medlemmer som er blitt ekskludert, har ikke adgang til klubbens møter og arrangementer før minst 12 mnd. er gått fra den dato ekskluderingen fant sted. Styret kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra denne bestemmelsen.

 

§ 3 STEMMERETT

1. HVEM HAR STEMMERETT?

A. Stemmerett har de av klubbens medlemmer som har vært tilstede på minst 3 av de 10 siste foregående Medlemsmøter. Da tilstede som opptatt medlem, ikke gjest.

2. HVORDAN STEMMERETTEN BRUKES

A. Stemmeretten kan bare brukes ved at medlemmet selv personlig er tilstede under avstemningen

B. Stemmeretten kan ikke ved fullmakt eller på annen måte overføres til andre.

 

§ 4 ÅRSMØTET

1. VANLIG ÅRSMØTE

A. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og er beslutningsdyktig i alle saker uansett møtets størrelse.

B. Vanlig Årsmøte holdes mellom 1. og 15. mars hvert år.

C. Kunngjøringen av Årsmøtet må skje minst 2 uker før møtedagen. Styret har da plikt til å varsle alle medlemmer om Årsmøtet skriftlig.

D. Årsmelding med dagsorden, beretning, regnskap og budsjettforslag må være medlemmene i hende senest 10 dager før Årsmøtet.

E. Hvis et medlem vil ha en sak behandlet på Årsmøtet, må denne være styret i hende senest 1. februar.

F. Alle medlemmer, og kun medlemmer, har adgang til Årsmøtet, og alle har talerett. Stemmerett har de av klubbens medlemmer som har vært tilstede på minst 3 av de 10 foregående medlemsmøter. Da tilstede som opptatt medlem, ikke gjest.

G. Skriftlig avstemming foretas når 1/5 av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer eller styret forlanger det.

H. Presidenten åpner Årsmøtet, og det velges en dirigent som skal lede det.

 

2. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

A. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE sammenkalles når styret eller 1/3 av alle stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Minst 2 ukers varsel.

 

§ 5 MEDLEMSMØTET

1. TID OG KUNNGJØRING

A. Medlemsmøte holdes så ofte som styret gjør vedtak om det, dog minst ett i måneden. Unntak fra dette kan gjøres om sommeren.

B. Medlemsmøtet kunngjøres muntlig eller skriftlig med minst 3 dagers varsel. Kunngjøringen behøver ikke sendes hvert enkelt medlem.

C. Medlemsmøtet kan uten varsel avlyses av styret, men aldri to ganger på rad.

 

2. MØTETS GANG

A. Medlemsmøteprogrammet lages av styret. Det trengs ikke offentliggjøres før møtet åpner.

B. Styret fastsetter inngangspenger for hvert Medlemsmøte. Alle tilstedeværende registreres i protokoll.

C. Presidenten, eventuelt visepresidenten, åpner Medlemsmøtet, men kan la et annet styremedlem lede det videre.

D. Skriftlige avstemninger foretas når minst 1/5 av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer eller styret forlanger det.

E. Medlemsmøtet skal inneholde posten ”eventuelt” hvor ordet er fritt, men saker som tas opp her, kan av styret utsettes til neste Medlemsmøte.

F. Hvis saker som blir tatt opp under møtet frembringer debatt, bør styret utpeke en ordstyrer til å lede debatten.

 

3. TALERETT

A. På Medlemsmøtet har alle medlemmer talerett, og kun medlemmer. Styret kan gi ikke-medlemmer talerett i saker hvor deres sakkyndighet vil være klubben til nytte eller tjene en saks belysning.

4. ADGANG

A. Medlemsmøtet er åpent for alle, såfremt styret ikke har bestemt noe annet.

B. Styret kan med hjemmel i formålsparagrafen utvise personer fra møtene eller nekte personer adgang til møtene. Saken kan ankes som under § 2, ledd 1, punkt B.

C. Personer som forstyrrer møtets orden, kan utvises av styret eller ordensvernet.

 

§ 6 VALG AV STYRE

1. HVEM SOM SKAL VELGES OG KAN VELGES

A. Styret består av president – visepresident – sekretær – forretningsfører – forvalter – og to styremedlemmer. Styrets medlemmer velges for en periode på to år.

B. Bare stemmeberettigede medlemmer er aktuelle, dog kan Årsmøtet tillate avvik fra denne regel, og gi et ikke-stemmeberettiget medlem kandidatur. Presidentkandidaten må være stemmeberettiget.

C. På hvert andre Årsmøte velges president, sekretær, forvalter og ett styremedlem. På Årsmøtet midt i presidentperioden, velges visepresident, forretningsfører og ett styremedlem.

 

 

 

2. FORBEREDELSE

A. Tre måneder før Årsmøtet søker styret nye styrekandidater. Styret bør ta stilling til kandidater som det mener vil ivareta klubbens interesser best, og støtte opp om disse. Det er anledning til å stille til gjenvalg.

B. Listen over kandidater må være klar, og styret i hende senest 1. februar.

C. Styret kan velge å utnevne en valgkomité som får i oppgave å finne egnede styrekandidater.

3. FREMGANGSMÅTE MED FLERE KANDIDATER

A. Ved presidentvalg stemmer de stemmeberettigede medlemmer på én kandidat i hver av kategoriene 1) president – 2) sekretær – 3) forvalter – 4) styremedlem. Møtedirigenten foretar opptelling sammen med to utnevnte hjelpere og en kontrollør fra det sittende styre.

B. Ved mellomvalg stemmer de stemmeberettigede medlemmer på én kandidat i hver av kategoriene 1) visepresident – 2) forretningsfører – 3) styremedlem. Møtedirigenten foretar opptelling sammen med to utnevnte hjelpere og en kontrollør fra det sittende styre.

C. Hvis to eller flere kandidater får like mange stemmer, kan den ene eller flere trekke seg til fordel for én. Hvis ikke holdes omvalg på førstkommende Medlemsmøte. De stemmeberettigede medlemmer, uansett antall, avgjør da saken.

4. FREMGANGSMÅTE MED EN KANDIDAT.

A. Hvis bare en kandidat i hver kategori stiller til valg, må disse allikevel velges med flertall på Årsmøtet.

B. Hvis kandidaten i en eller flere av kategoriene ikke oppnår flertall, kan vedkommende stille til valg på nytt på førstkommende Medlemsmøte. Alle stemmeberettigede medlemmer, uansett antall, avgjør da saken.

C. I fall en kandidat fremdeles ikke får flertall, må styret se seg om etter ny kandidat. Denne stiller til valg på et Medlemsmøte med minst en ukes varsel til alle stemmeberettigede medlemmer. Det sittende styremedlemmet må fortsette til nytt styremedlem er valgt.

D. Ved presidentvalg der ny president ikke blir valgt, må det sittende styret fortsette til ny president er valgt - dog kan det avvikle klubbens drift etter 3 måneder hvis president ikke er valgt, og det sittende styret ikke ønsker å virke lenger.

5. TILTREDELSE.

A. Det nye styret tiltrer umiddelbart etter at Årsmøtet (valgmøtet) er avsluttet.

6. VARAMENN

A. Styret velger selv sine varamenn, og så mange som det synes å være bruk for, dog ikke mer enn tre.

 

§ 7 STYRET

1. VIRKE.

A. Etter vanlig ÅRSMØTE skal den nye presidenten sammenkalle både det gamle og det nye styret, og alle klubbens eiendeler overleveres det nye styret.

B. Presidenten leder styremøtene, i hans fravær visepresidenten. Presidenten har på styremøtene dobbelstemme hvis en sak som det skal stemmes over får like mange stemmer for som mot.

C. Presidenten er klubbens kontaktperson overfor AMCAR (American Car Club of Norway).

D. Presidenten kan med støtte av to andre styremedlemmer avskjedige et styremedlem og innsette en ny person i hans stilling. Det nye styremedlemmet må godkjennes av Medlemsmøtet med vanlig flertall, og minst halvparten av alle stemmeberettigede medlemmer må være representert.

E. Visepresidenten skal ha overoppsyn med alle kartotek og føre kontroll med de forskjellige arbeids[1]utvalgs virke.

F. Sekretæren skal føre møte- og styreprotokollene og besørge korrespondansen i samråd med presidenten.

G. Forretningsføreren skal føre klubbens regnskaper og fungere som kasserer. Alternativt kan klubbens regnskaper føres av et regnskapsbyrå eller en annen regnskapskyndig person.

H. Forvalteren har oppsynet med klubbens eiendeler og skal sørge for at disse til enhver tid er protokollført. I. Styremedlemmene er behjelpelige hvor det er nødvendig og sørger for at alt er tilrettelagt under medlemsmøtene.

J. Styret velger selv sine varamenn (se § 6 ledd 6), som har stemmerett på styremøtene under styremedlemmers fravær.

K. Styret utnevner arbeidsutvalg (prosjektutvalg), kontaktmenn (konsulenter), og ordensvern.

L. Arbeidsutvalgslederne har adgang til styremøtene uten å ha stemmerett.

M. Ellers har de som styret finner det nødvendig å innkalle adgang til styremøtene uten å ha stemmerett.

N. For at styret skal være beslutningsdyktig, må 5 styremedlemmer, derav presidenten eller visepresidenten være representert. Varamenn har stemmerett ved styremedlemmers fravær.

O. Alle styremedlemmer må varsles om et ordinært styremøte, og alle så fremt det er mulig om et ekstraordinært.

P. Presidenten har signaturrett for klubben.

Q. Presidenten kan gi et styremedlem en skriftlig fullmakt til å underskrive en avtale på klubbens vegne. En kopi av fullmakten skal arkiveres sammen med avtalen.

2. KAPITALFORVALTNING.

A. Utgifter som ikke er budsjettert, eller beløp som overstiger et til enhver tid fastlagt beløp av Årsmøtet, må ikke passeres uten at det er behandlet av Medlemsmøtet, og avgjøres ved ¾ flertall med de stemmeberettigede medlemmer representert.

B. Eventuelle inntekter som er så store at de menes plassert på mer forretningsmessig måte, blir å behandle på ÅRSMØTET eller Medlemsmøtet med halvparten av de stemmeberettigede medlemmer representert.

C. Store økonomiske endringer i klubben, f. eks. salg av eiendom, fradeling av eiendom og opptak av lån skal godkjennes av 2 ordinære årsmøter.

 

3. MISTILLITSFORSLAG.

A. Mistillitsforslag til styret kan reises på Medlemsmøtet med halvparten av de stemmeberettigede medlemmer tilstede, og må kunngjøres med minst 3 dagers varsel. For å bli hørt må det ha støtte av minst ¾ av de frammøtte stemmeberettigede medlemmer.

B. Hvis mistillitsforslaget går igjennom, skal det umiddelbart velges et administrerium på 3 mann som skal kalle sammen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE om 14 dager og innen høyst 21 dager. Det styret som er avsatt skal slutte å virke umiddelbart, men det skal beholde klubbens eiendeler til et nytt styre er innsatt. Administreriumet har KUN som oppgave å kalle sammen til EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.

 

§ 8 MEDLEMSSERVICE

1. INNKJØP

A. Medlemmene besørger selv sine innkjøp på de steder klubben får klubbrabatt i Trondheim, ved fremvisning av medlemskort.

B. All handel foregår kontant mellom medlemmet og vedkommende firma, og er klubben uvedkommende.

C. Ethvert misbruk av klubbens goder vil føre til eksklusjon.

2. KONTOR, LESEBIBLIOTEK OG STYREMØTEROM.

A. Klubben bør ha et fast sted, kontor, hvor alle papirer oppbevares.

B. Klubben skal se det som en viktig oppgave å kjøpe inn litteratur om amerikanske biler. Denne litteraturen skal oppbevares slik at den kan komme alle medlemmer til gode, f.eks. på et lesebibliotek.

 

§ 9 OPPHØR

1. A. Ved eventuelt opphør av klubben skal det av Årsmøtet utnevnes et avviklingsstyre bestående av det sittende styret pluss tre valgte stemmeberettigede medlemmer. Dette styret har som oppgave, og er ansvarlig for at klubbens eiendeler, så som kontanter, papirer, litteratur og andre eiendeler listeføres, eventuelt blir assurert og anbrakt på forsvarlig måte. Eiendeler det ikke lar seg gjøre å ta vare på, realiseres og det opprettes et fond for eventuell oppstart av klubben. Oppstart av klubben kan kun skje ved at man benytter det ved opphør gjeldende lovverk.

B. Dette styre velger en bobestyrer til å forvalte fondet.

C. Eiendeler som er forært klubben, bør føres tilbake til den som har forært dem bort.

D. Materialer og utstyr som er lånt bort til klubben, skal returneres til eieren.

 

§ 11 LOVENDRINGER OG NYE LOVER.

1. FORMÅLSPARAGRAFEN. A. Forandringer av formålsparagrafen som går i strid med dens intensjoner, slik de er skissert i § 1 – alle 6 ledd – kan ikke gjøres. Dette lovpunkt er endelig og kan ikke forandres.

2. DE ØVRIGE LOVENE.

A. Forslag til endring av lover og forslag til nye lover, må være styret i hende senest 1. februar. Før det vanlige Årsmøtet.

B. For at forslaget skal igjennom, må det ha minst ¾ flertall av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer.

 

 

American Car Club Trondheim

Etablert 1972